Er du offer og/eller vidne i en sag?


Så er der mulighed for rådgivning, og du skal være opmærksom på følgende:

Hvis sagen kan opfattes som værende en grovere overtrædelse af straffe- og særlovgivningen, og sagens karakter skønnes at give et behov for særlig rådgivning, og du ikke ved, hvordan du skal forholde dig, er der i politikredsen udpeget en kontaktperson, som du kan henvende dig til og få råd fra.

Tilsvarende kan også være tilfældet i andre sager vedrørende overtrædelse af straffeloven, hvor vold, trusler eller anden personfarlig kriminalitet indgår, samt i sager vedrørende sædelighedsforbrydelser og narkotika- og berigelseskriminalitet, hvis sagens art og karakter giver grundlag for det, eller hvis vidnet skønnes at have behov for det.

Kontaktpersonen vil enten være fra anklagemyndigheden eller politiet.
Du har også mulighed for at tage kontakt til den politimand, som har efterforsket sagen.

Kontaktperson


Kontaktpersonens hovedopgave er at lette kommunikationen mellem politiet/anklagemyndigheden og vidnet for at modvirke misforståelser før og op til en vidneafgivelse i en konkret sag.

Rådgivningen kan omfatte oplysning om muligheder for dørlukning, referat- og navneforbud, udelukkelse af bestemte personer eller grupper fra retsmøder og om afgivelse af vidneforklaring i retten uden tiltaltes tilstedeværelse.
Der kan også rådgives om muligheder for at blive ført til og fra en vidneafgivelse i mere trygge rammer, således at der ikke er mulighed for at skulle møde tiltalte eller personer med tilknytning til samme.
Der kan endvidere rådgives omkring de fysiske rammer i retssalen.

Kontaktpersonens rolle omfatter alene sager ved byretten.
Ved straffesager i landsretten kan der af den stedlige statsadvokat udpeges en ny kontaktperson.
Det vil i disse tilfælde ske ved skriftlig orientering herom til vidnet og den enkelte politikreds.

Der udpeges ingen kontaktperson i forbindelse med sagsførelse i Højesteret, da der normalt ikke føres vidner der.

Ved henvendelse til politikredsen har du mulighed for at få navnet på kontaktpersonen og dennes telefonnummer.
Sker der en udskiftning af kontaktpersonen, vil vidnet skriftligt blive underrettet af anklagemyndigheden.

Der vil ikke kunne ske rådgivning vedrørende indholdet i selve vidneforklaringen.

Muligheder for beskikkelse af en bistandsadvokat

Forurettede (skadelidte) har under sagen mulighed for at få beskikket en bistandsadvokat. Det kan ske i medfør af retsplejelovens § 741a og § 741b.
Det kan ske i sager vedrørende overtrædelse af straffeloven omkring vold mod person i offentlig stilling, trusler mod vidner, sædelighedsforbrydelser jfr. kapitel 24. og i voldssager jfr. kapitel 25. i straffeloven samt straffelovens § 288, der omhandler røveri.
I disse tilfælde vil den enkelte sagsbehandler hos politiet rådgive dig. Politiet vil enten selv, eller efter anmodning fra offeret, indbringe begæringen for retten. En beskikkelse vil ske ved kendelse.
Du har mulighed for at pege på en bestemt advokat, som normalt vil være fra retskredsen. 
En beskikkelse vil være uden omkostninger for dig. 
En beskikkelse kan dog udelades i de tilfælde, hvor retten finder en sådan unødvendig.

En forurettet kan endvidere i medfør af retsplejelovens § 995a få beskikket en bistandsadvokat med henblik på opgørelse af et erstatningskrav. Det kan ske i de tilfælde, hvor betingelserne for fri proces er opfyldt i medfør af retsplejelovens § 995a, stk. 1. 

I tilfælde af straffesager med dødsfald kan der bevilges en bistandsadvokat til de pårørende med henblik på opgørelse af erstatningskrav. Dette kan ske, uden at betingelserne for fri proces er opfyldt. Herunder indgår sager, hvor forsørgertabserstatning kan komme på tale.

Vi hjælper gerne med råd og vejledning!
​kontakt os på tlf. 86 41 59 00 eller på mail: voldsofre@voldsofre.dk