Hjælp voldsofre
Vedtægter
VEDTÆGTER
for
HJÆLP VOLDSOFRE
 
Navn og hjemsted:
 
§ 1
Foreningens navn er Hjælp Voldsofre.
 
Foreningens hjemsted er Randers.
 
 
Formål:
 
§ 2
Foreningens formål er at hjælpe ofre, pårørende og andre efter en forbrydelse, herunder i særdeleshed personrelaterede forbrydelser som vold, røveri, voldtægt og andre seksuelle overgreb.
Hjælpen kan både være direkte og indirekte ved bl.a. at udbrede kendskabet til foreningens eksistens og at påvirke offentlighedens og specielt myndighedernes forståelse for ofrenes problemer bredt set.
 
§ 3
Foreningen er tværpolitisk, således at foreningens arbejde sker uden hensyntagen til partipolitiske og/eller religiøse interesser.
 
 
Medlemmer:
 
§ 4
Enhver person kan optages som medlem af foreningen.
 
 
Kontingent/økonomi:
 
§ 5
Kontingentet fastlægges hvert år på den ordinære generalforsamling. Midler herudover til foreningens arbejde søges tilvejebragt gennem bidrag, gaver, tilskud, overskud fra arrangementer m.v.
 
§ 6
Overskud, der ikke findes nødvendigt til foreningens drift eller som ønskes opbevaret til senere udvidelser, anbringes i et eller flere anerkendte pengeinstitutter bedst muligt.
 

§ 7
Bestyrelsen bemyndiges til, men er ikke forpligtet til, på foreningens vegne at tegne kollektiv ulykkesforsikring for voldsofre.
 
 
Generalforsamling:
 
§ 8
Ordinær generalforsamling afholdes inden udgangen af marts måned. Indkaldelse sker skriftligt til medlemmerne eller ved bekendtgørelse i et landsdækkende dagblad. Indkaldelsen kan også ske via mail. Indkaldelsen skal ske med mindst 30 dages varsel.
 
Alle medlemmer har stemmeret på generalforsamlingen.
 
§ 9
På den ordinære generalforsamling skal dagsordenen bestå af følgende punkter:
 
Valg af dirigent og referent.
Formandens beretning for det forløbne år.
Godkendelse af revideret regnskab.
Behandling af indkomne forslag (forslag fra medlemmerne skal være formanden i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen).
Fastlæggelse af kontingent.
Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
Valg af revisorer og evt. revisorsuppleant.
Eventuelt 
For at afgive stemme på generalforsamlingen kræves personligt fremmøde.
 
§ 10
Generalforsamlingen er i alle foreningens anliggender foreningens højeste myndighed indenfor de af vedtægterne fastsatte grænser.
 
§ 11
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt og skal indkaldes af bestyrelsen, når mindst ¼ af foreningens medlemmer med angivelse af skriftlig dagsorden forlanger dette. Indkaldelse sker på samme måde som ved ordinær generalforsamling dog med mindst 14 dages varsel. Begæres indkaldelse således af foreningens medlemmer, skal indkaldelse ske inden 14 dage efter kravets fremsættelse, og generalforsamlingen skal afholdes senest 6 uger fra datoen for begæringens modtagelse.
 
§ 12
På såvel den ordinære som den ekstraordinære generalforsamling skal alle valg og forslag afgøres ved simpel stemmeflerhed.
 
§ 13
Skriftlig afstemning skal foretages, når dirigenten eller mindst 2 medlemmer kræver det.
 
§ 14
Der føres protokol over de på generalforsamlinger trufne beslutninger og valg.
 

 
Bestyrelse:
 
§ 15
Foreningens arbejde ledes af en på generalforsamlingen valgt bestyrelse på mindst 7 medlemmer.
 
§ 16
Generalforsamlingen vælger endvidere 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år ad gangen.
 
§ 17
Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen.
Valgbar til bestyrelsen og som suppleanter til bestyrelsen er alle, der på valgtidspunktet har været medlem af foreningen i mindst 1 år uafbrudt forud, og som ikke er i kontingentrestance.
Halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne afgår det ene år, og halvdelen afgår det andet. Ved ulige antal bestyrelsesmedlemmer afgår et ulige antal i ulige år og et lige antal i lige år. Genvalg kan finde sted.
 
§ 18
Bestyrelsen kan supplere sig med indtil 2 medlemmer for indtil 2 år ad gangen.
Disse supplerende medlemmer behøver ikke at opfylde valgbarhedsbetingelserne i § 17.
 
§ 19
Bestyrelsen, der konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen, vælger selv sin formand, næstformand, kasserer samt sekretær. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Der skal føres protokol over bestyrelsens møder og beslutninger. Protokollen underskrives af bestyrelsen på næstfølgende bestyrelsesmøde.
 
§ 20
Foreningen tegnes af formanden i forening med kassereren eller af kassereren eller formand i forening med 2 medlemmer af bestyrelsen.
 
§ 21
Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af hele bestyrelsen.
 
§ 22
Bestyrelsen træffer sine afgørelser ved stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed udgør formandens stemme udslaget.
 
§ 23
Det påhviler bestyrelsen at påse, at foreningen ledes i overensstemmelse med sit formål.
 
§ 24
Bestyrelsens medlemmer skal være myndige. Bestyrelsens medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens gæld.
 
§ 25
Bestyrelsen er beføjet til at ansætte og afskedige helt eller delvist lønnet medhjælp. Bestyrelsen kan meddele prokura. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den foreningen til enhver tid hørende kapital.
 
§ 26
Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden finder det fornødent, eller når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer kræver det. Dagsorden skal medfølge kravet. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer incl. formanden eller næstformanden er til stede.
 
 
Forretningsudvalg:
 
§ 27
Bestyrelsen kan af sin midte udpege et forretningsudvalg bestående af mindst 3 medlemmer. Forretningsudvalget skal efter de af bestyrelsen givne retningslinier varetage foreningens daglige arbejde samt opgaver, hvor det skønnes unødvendigt at indkalde hele bestyrelsen.
 
Alle økonomiske dispositioner skal godkendes af bestyrelsen.
 
 
Lokalafdelinger:
 
§ 28
Bestyrelsen kan medvirke til etablering af lokalafdelinger. Lokalafdelingernes vigtigste opgave er at arbejde for opfyldelse af foreningens formål i et af bestyrelsen fastsat geografisk område. Lokalafdelingernes vedtægter skal godkendes af bestyrelsen.
 
§ 28, stk. 2.
Ethvert medlem af foreningen Hjælp Voldsofre er automatisk medlem af en lokalforening, såfremt der er oprettet og godkendt en sådan i det område, hvor medlemmet bor.
 
§ 28, stk. 3.
Bestyrelsen er berettiget til at nedlægge en lokalforening, såfremt bestyrelsen finder, at den pågældende lokalforening modarbejder foreningen Hjælp Voldsofres arbejde,  eller bestyrelsen i øvrigt finder en nedlæggelse påkrævet af hensyn til foreningen Hjælp Voldsofres virke.
 
§ 29
Foreningens regnskabsår løber fra den 1/1 – 31/12.
 
§ 30
Foreningens regnskab føres af kassereren og revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor, der enten skal være statsautoriseret eller registreret.
Udkast til revideret regnskab skal mindst 8 dage før generalforsamlingen fremlægges på foreningens sekretariat samt sendes til bestyrelsesmedlemmerne.
 
 

Vedtægtsændringer:
 
§ 31
Ændringer i foreningens vedtægter kan kun foretages, når mindst 2/3 af en generalforsamlings deltagere beslutter dette.
 
§ 31, stk. 2.
Vedtægternes § 32 kan dog kun ændres med den majoritet, som fremgår af § 32.
 
 
Opløsning:
 
§ 32
Skulle forholdet stille sig således, at det måtte blive umuligt eller uønskeligt at fortsætte driften af foreningen, kan to på hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene kan være ekstraordinær jfr. foranstående paragraf med mindst ¾ mødte stemmer, træffe bestemmelse om foreningens ophør.
 
§ 33
I tilfælde af foreningens ophør skal foreningens formue tilfalde en eller flere andre foreninger eller lignende, der er hjemmehørende her i landet, og som har et almenvelgørende eller på anden måde almennyttigt formål, der i videst muligt omfang skal harmonere med nærværende forenings formål.
 
§ 34
Foreningen skal opløses, såfremt den ophører med at drive aktivitet i overensstemmelse med formålsparagraffen og ikke inden for en overskuelig fremtid vil genoptage denne.
 
§ 35
Medlemmer, der er i kontingentrestance i mindst 3 måneder, slettes som medlem af foreningen ved almindelig meddelelse herom til det pågældende medlem.
Bestyrelsen bemyndiges til at ekskludere et medlem, som åbenlyst modarbejder foreningens formål. Et ekskluderet medlem har ret til at få sin eksklusion prøvet ved den nærmestfølgende generalforsamling.
 
§ 36
Æresmedlemmer kan udnævnes af generalforsamlingen på bestyrelsens/medlemmernes forslag. Æresmedlemmer er kontingentfri. For at blive udnævnt til æresmedlem kræves, at en generalforsamling med mindst 2/3 majoritet stemmer herfor.
 

Hjælp Voldsofres
bestyrelse består af
hovedbestyrelsesmedlemmer
fra hele landet, formand,
næstformand, kasserer samt
øvrige bestyrelsesmedlemmer.
 
 
Daglig ekspedition ved
Hjælp Voldsofre’s
Sekretariat
Brødregade 15, 1. th. 
8900 Randers C
 
Telefon 86 41 59 00
voldsofre@voldsofre.dk
www.voldsofre.dk